veletri header banner

Deze website wordt uitgegeven door:

Actelion Pharmaceutical Nederland bv (hierna ook: “Actelion“)
Beneluxlaan 2b
3446 GR Woerden
Nederland

E-mail: Contact opnemen

Voorwaarden voor het gebruik van de website van Actelion

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze website en alle informatie die hierop is geplaatst, is uitsluitend gericht op Nederland en niet daarbuiten. Door deze website te bezoeken en te bekijken stemt u in met deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u hier niet mee instemt, is het u niet toegestaan deze website te gebruiken. Daarom verzoeken wij u dringend de volgende voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt. Wij wijzen u erop dat Actelion deze voorwaarden om ongeacht welke reden te allen tijde zonder verdere kennisgeving kan herzien of beëindigen. Aangezien u door dergelijke wijzigingen gebonden bent, dient u regelmatig deze pagina te bezoeken om de dan geldende voorwaarden te bekijken.

1. Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) deze site, zoals auteursrechten en merkrechten, bij Actelion of haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk is toegestaan op basis van de wet- en regelgeving is niet toegestaan. Actelion behoudt zich al haar rechten voor.
U mag de informatie op deze website derhalve uitsluitend voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik downloaden, elektronisch kopiëren, afdrukken of tonen. De distributie, wijziging, verzending of het gebruik van gegevens van de website (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, tekeningen, video enz.) voor publieke of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actelion vereist.

2. Linking en framing

Links naar deze website zijn uitsluitend toegestaan als ze uitkomen op de homepage. Deeplinking is niet toegestaan. Het is tevens verboden (delen van) deze website door middel van hotlinking, inline linking, framing of enige andere methode in uw website of die van een derde op te nemen. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actelion vereist.


3. Links naar websites van derden

Bij wijze van service voor de bezoekers van onze website kan deze links bevatten naar andere internetsites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden (hierna "websites van derden"). Wij wijzen u erop dat Actelion geen controle over deze websites van derden uitoefent, noch verbonden is met een dergelijke partij en dat uw eventuele bezoek aan deze websites van derden voor eigen risico is en is onderworpen aan de juridische voorwaarden en het privacybeleid van de desbetreffende site. U begrijpt voorts dat Actelion geen goedkeuring verleent aan of toezicht houdt op sites van derden. Actelion draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites van derden.

4. Chatrooms / gebruikersparticipatie

Hoewel Actelion geen enkel (redactioneel) toezicht uitoefent, en terzake ook geen enkele verplichting aanvaardt, met betrekking tot de eventuele chatrooms, bulletinboards of andere soortgelijke onderdelen op deze website, alsmede de inhoud van dergelijke berichten, kan zij te allen tijde de functionaliteit ervan aanpassen, onderdelen ontoegankelijk maken en/of berichten verwijderen. Actelion draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke communicatieplatforms. Het verzenden of posten van onrechtmatig, lasterlijk, bedreigend, onwelvoeglijk, pornografisch of godslasterlijk materiaal of ander materiaal dat in strijd is met wet- en regelgeving, waaronder de Auteurswet, is uitdrukkelijk verboden. Wij wijzen u erop dat Actelion haar volledige medewerking zal verlenen indien haar door een gerechtelijk bevel of door wetshandhavende autoriteiten wordt verzocht de identiteit van een persoon die dergelijk materiaal verzendt of post bekend te maken. Bovendien is Actelion gerechtigd maar niet verplicht berichten die of materiaal dat zij geheel naar eigen oordeel beschouwt als (i) grof, onwelvoeglijk, bedrieglijk, misleidend, beledigend of lasterlijk of (ii) in strijd met een intellectueel eigendomsrecht, zoals auteursrechten of handelsmerken of (iii) in strijd met wet- of regelgeving of (iv) anderszins onaanvaardbaar te verwijderen of blokkeren.

5. Geen vertrouwelijke behandeling van bijdragen van gebruikers

Tenzij onderstaand artikel "privacybeleid" daarop van toepassing is, worden berichten die en materiaal dat u per e-mail of op enige andere wijze naar deze website verzendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot opmerkingen, vragen, suggesties enz. behandeld als niet-vertrouwelijk en niet vallend onder een eigendomsrecht. Actelion is gerechtigd alles wat u verzendt of post te gebruiken voor ongeacht welk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot verzending, publicatie, bekendmaking, reproductie en posting. Bovendien is Actelion gerechtigd alle informatie, concepten, knowhow en dergelijke die is opgenomen in materiaal of berichten die u naar de website verzendt te gebruiken voor ongeacht welk doel, zoals het ontwikkelen, fabriceren, promoten en marketen van producten van Actelion. Wij wijzen u erop dat u hierbij afstand doet van al uw rechten in verband met dergelijke verzonden berichten en materiaal.

6. Privacybeleid

De term "persoonlijke gegevens" in dit artikel verwijst naar informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren, zoals uw naam, geboortedatum, of e-mail- of postadres. Voor sommige van de op deze website verleende diensten is registratie vereist. Als u zich bij Actelion registreert, kan het nodig zijn dat u bepaalde gegevensvelden invult en een gebruikersnaam en wachtwoord kiest. Met deze registratie wordt uw identiteit bekendgemaakt. Wij wijzen u erop dat het mogelijk is dat u, als u besluit bepaalde gevraagde persoonlijke gegevens achter te houden, bepaalde delen van deze website niet meer kunt inzien en dat Actelion uw vraag niet kan beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, evenals ten behoeve van analyse ten behoeve van statistische of wetenschappelijke doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Tevens maken wij u erop attent dat de door u verstrekte gegevens door Actelion kunnen worden gebruikt om u per post of e-mail vrijblijvende informatie toe te kunnen sturen over producten, diensten en speciale acties van Actelion, alsmede over aandoeningen en behandelwijzen, al dan niet na analyse van de gegevens, waarbij wij bestanden van derden kunnen gebruiken. Indien u daar bezwaar tegen hebt, kunt u daar kosteloos bezwaar tegen maken door een bericht te sturen aan [email protected]
Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens zal Actelion volledig voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst indien u deze website gebruikt en waarmee wij bepaalde informatie op kunnen slaan betreffende uw bezoek van deze website. Dit maakt het voor ons mogelijk om de website nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door middel van de instellingen van uw internet browser. In dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten.
Deze website is niet bedoeld of ontworpen om kinderen jonger dan 18 jaar aan te trekken. Actelion verzamelt geen tot de persoon herleidbare gegevens van personen van wie zij feitelijk weet dat deze personen jonger dan 18 jaar zijn.
Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op deze website.

7. Technische onnauwkeurigheden, typefouten en wijzigingen

Deze website kan technische onnauwkeurigheden en typefouten bevatten. Actelion behoudt zich het recht voor informatie op deze website alsmede op deze website beschreven producten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te corrigeren en/of te verbeteren.

8. Disclaimer

Deze website en de informatie op de website wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie accepteert Actelion geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden op de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links). Actelion behoudt te allen tijde het recht om onaangekondigd de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen. Actelion geeft geen enkele garantie dat de in de website vervatte functies ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze website of de server waarop deze beschikbaar wordt gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanddelen. Actelion behoudt zich het recht voor een of meer functies van de website te onderbreken of te staken en draagt geen aansprakelijkheid voor een onderbreking of staking van een of meer functies van de website.

9. Over producten van Actelion verstrekte informatie

De inhoud van deze site is slechts van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts of specialist. Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. Indien u patiënt bent, adviseren wij u voor medisch advies contact op te nemen met uw arts of zorgverlener. Actelion beantwoordt de vragen van uw arts of zorgverlener.

10. Op de toekomst gerichte verklaringen

Sommige verklaringen op deze website zijn op de toekomst gericht. Dergelijke verklaringen zijn van nature onderhevig aan bepaalde risico's, onzekerheden en overige factoren die van invloed kunnen zijn op de feitelijke resultaten, prestaties of verrichtingen van Actelion en haar gelieerde ondernemingen, zodat laatstgenoemde aanzienlijk afwijken van die welke werden verwacht of in de op de toekomst gerichte verklaringen zijn genoemd. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van Actelion, die beïnvloed kunnen worden door een aantal factoren. Deze factoren zijn onder meer het niet of niet tijdig kunnen ontwikkelen van nieuwe producten door Actelion, het niet ontvangen van verwachte wettelijke goedkeuringen, problemen met het op de markt brengen van huidige producten als gevolg van concurrentie of andere factoren en overheidsvoorschriften die het vermogen van Actelion om haar producten te verkopen beperken. Wij willen erop wijzen dat Actelion geen aansprakelijkheid draagt voor het actualiseren van de op de toekomst gerichte verklaringen in deze website naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van contentupdates van de website.

11. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Op alle aspecten van uw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. U stemt ermee in dat geschillen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze website bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht, Nederland.

 

 

Contact

Actelion Pharmaceuticals Nederland bv
Beneluxlaan 2b
3446 GR Woerden
The Netherlands
Contact
Tel:+31 348 435 950
Fax:+31 348 420 904